Privaatsuse ja andmekaitse tingimused

VIKING WINDOW AS PRIVAATSUSE JA ANDMEKAITSE TINGIMUSED

 

1. Põhimõisted

1.1. Käesolevad privaatsuse ja andmekaitse tingimused („Andmekaitse tingimused“) laienevad kõigile Viking Window AS-i („Müüja“) ning füüsiliste isikute, s.h tarbijad („Ostja“) vahel Müüja poolt toodetavate Toodete (ja Tööde) ostmiseks tehtavatele pakkumistele („Pakkumine“) ning sõlmitavatele müügilepingutele, sealhulgas ka suulistele lepingutele, mis sõlmitakse pakkumuse ja nõustumise vormis („Leping“). Andmekaitse tingimused on Pakkumise ja Lepingu lahutamatuks osaks. Isikuandmete töötlejaks on Viking Window AS, registrikood 10179359, aadress: Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

1.2. Andmekaitse tingimustes kasutatakse  mõisteid  samas tähenduses nagu Lepingus ja Viking Window AS-i Müügilepingu Üldtingimustes.


2. Töödeldavad isikuandmed

2.1. Müüja töötleb järgmisi Ostja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood, aadress (tänav/talu, maja number, korteri number, linn või asula, maakond, postiindeks), telefoninumber (s.h mobiiltelefoni number), elektronposti aadress, Toodete kättetoimetamise viis, Toodete eest tasumisel kasutatud makseviis, võrguidentifikaator (nt IP aadress, küpsised), Ostja panga ja krediitkaardi andmed (Ostja kasutatav pank, pangakonto number, krediitkaardi number ja väljastaja pank), ning järgmisi Ostja esindaja Lepingu sõlmimisel ja Ostja esindaja Lepingu täitmisel isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber (s.h mobiiltelefoni number), e-post („Isikuandmed“).

2.2. Ostja, Ostja esindaja Lepingu sõlmimisel ja Ostja esindaja Lepingu täitmisel („.Andmesubjekt“) on kohustatud Andmekaitse tingimuste punktis 2.1 nimetatud Isikuandmeid Müüjale esitama, vastasel juhul ei ole Ostjal võimalik saada Pakkumist või Müüjaga Lepingut Toodete ja/või Tööde ostuks sõlmida.

2.3. Juhul, kui Ostja esitab Müüjale füüsilisest isikust Ostja esindaja Lepingu täitmisel Isikuandmeid, siis kohustub Ostja viivitamatult teavitama vastavat Ostja esindajat käesolevatest Andmekaitse tingimustest ning tagama vastava Ostja esindaja nõustumise nende tingimustega.


3. Isikuandmete töötlemise tingimused

3.1. Müüja poolt Isikuandmete töötlemine hõlmab järgmisi tegevusi: Isikuandmete kogumine, dokumenteerimine, salvestamine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine Isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, Isikuandmete lugemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, piiramine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, või mitu eelnimetatud toimingut, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

3.2. Müüja töötleb Isikuandmeid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning järgmistel eesmärkidel: Andmesubjekti tuvastamiseks, Ostjale Toodete ja/või Tööde pakkumiseks (sh uudiskirjade jms teadaannete edastamiseks), Lepingu sõlmimiseks, muutmiseks ja täitmiseks, sh Lepinguga seotud teabe edastamiseks, Toodete ja/või Tööde Lepingu tingimustele mittevastavusest tingitud Ostja pretensioonide ja garantiinõuete lahendamiseks, Müüja rikutud või vaidlustatud õiguste kaitseks ning Müüja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

3.3. Müüja ei edasta, müü ega avalikusta kogutud Isikuandmeid Andmesubjekti eelneva nõusolekuta kolmandatele isikutele, v.a kui selleks on õigusaktist tulenev kohustus või kui Andmekaitse tingimustes on Müüjale sätestatud selline õigus.

3.4. Müüjal on õigus piiranguteta edastada kõiki Isikuandmeid isikule, kes osutab Müüjale õigusteenust, raamatupidamise teenust või auditeerimise teenust eeldusel, et vastava teenuse osutaja on võtnud endale Müüja suhtes kohustuse vastavaid Isikuandmeid kolmandatele isikutele mitte avaldada.

3.5. Müüjal on õigus kasutada Isikuandmeid oma õiguste kaitseks ning edastada oma õiguste kaitseks vajalikus ulatuses Isikuandmeid kolmandatele isikutele (nt kohtule jms).

3.6. Kui Ostja valib Toodete kättetoimetamise viisiks Müüja pakutava veoteenuse osutaja, siis on Müüjal õigus edastada veoteenuse osutajale Isikuandmed mahus, mis on vajalik Toodete Ostjale kättetoimetamiseks. Kui Ostja tellib Müüjalt ka Tööde teostamise, siis on Müüjal õigus edastada Tööde teostajale Isikuandmed mahus, mis on vajalik Tööde teostamiseks.

3.7. Ostja nõustub, et kui ta ei täida nõuetekohaselt Lepingust tulenevat rahalist kohustust, siis on Müüjal õigus edastada AS-le Krediidiinfo Ostja Isikuandmed mahus, mis käsitlevad Ostja poolt vastava rahalise kohustuste rikkumist.

3.8. Kui Ostja soovib saada Müüjalt Toodete ja/või Tööde pakkumisi, uudiskirju jms teadaandeid, tuleb Ostjal Lepingu sõlmimisel teha Lepingus vastav märge, millega Ostja annab Müüjale nõusoleku Müüja pakkumiste, uudiskirjade jms teadaannete saatmiseks elektronposti teel Ostja poolt Müüjale avaldatud elektronposti aadressile. Kõik pakkumised, uudiskirjad jms teadaanded edastatakse Müüja nimel. Kui Ostja on avaldanud eelkirjeldatud viisil soovi saada Müüja pakkumisi, uudiskirju jms teadaandeid on Ostjal alati õigus nendest loobuda, kasutades selleks pakkumises, uudiskirjas vms teadaandes toodud vastavat hüperlinki.

3.9. Müüja säilitab garantii- ja järelteeninduse osutamiseks vajalikud Ostja Isikuandmed vähemalt viis (5) aastat pärast lepingu sõlmimist.

3.10. Andmesubjektil on igal ajal õigus tutvuda oma Isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist või kustutamist või Isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväide selliste Isikuandmete töötlemisele, kui Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

3.11. Andmesubjektil on igal ajal õigus nõusolek Müüja poolt tema Isikuandmete töötlemiseks tagasi võtta, ilma, et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust. Andmesubjekti poolt nõusoleku tagasivõtmine ei välista Isikuandmete edasist töötlemist Müüja poolt seaduse alusel Ostjaga sõlmitud Lepingu täitmiseks või Lepingu täitmise tagamiseks.

3.12. Kõiki Isikuandmeid puudutavate küsimuste korral on Andmesubjektil õigus saata Müüjale e-kiri Müüja e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

3.13. Juhul kui Andmesubjekt ei nõustu Müüja tingimustega Isikuandmete töötlemiseks, palub Müüja teavitada sellest saates e-kirja Müüja e-posti aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või kirjalikult aadressil: Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751

3.14. Juhul, kui Andmesubjekt leiab, et teda puudutavate isikuandmete töötlemine Müüja poolt rikub Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte, on tal õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.