Integritets- och dataskyddsvillkor

INTEGRITETS- OCH DATASKYDDSVILLKOR AV VIKING WINDOW AS

 

1. Grundläggande begrepp

1.1. Dessa integritets- och dataskyddsvillkor („Dataskyddsvillkoren“) tillämpas på alla lämnade offerter („Offerten”) och ingångna köpeavtal för Produkter (och Arbeten) av Viking Window AS (”Säljaren”), bland annat muntliga avtal, som ingås i form av offert och accept („Avtalet“) mellan Säljaren och fysiska personer, bl.a. konsumenter („Köparen“). Dataskyddsvillkoren utgör en integrerad del av Offerten och Avtalet. Den personuppgiftsansvariga är Viking Window AS, organisationsnummer 10179359, adress: Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, Estland, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

1.2. I dataskyddsvillkoren används termer i samma betydelser som i Avtalet och i Viking Window AS’ Allmänna villkor för Köpeavtal.


2. Personuppgifter som behandlas

2.1. Säljaren behandlar följande personuppgifter av Köparen: för- och efternamn, personnummer, adress (gata/gård, husnummer, lägenhetsnummer, ort, län, postnummer), telefonnummer (bl.a. mobiltelefonnummer), e-postadress, leveranssätt för Produkter, betalningssätt vid betalning för Produkter, nätverksidentifierare (t.ex. IP-adress, cookies), Köparens bank- och kreditkortsuppgifter (Köparens bank, bankkontonummer, kreditkortsnummer och utfärdande bank) samt följande personuppgifter för Köparens ombud vid ingående av Avtalet och Köparens ombud vid fullgörande av Avtalet: för- och efternamn, telefonnummer (bl.a. mobiltelefonnummer) och e-postadress („Personuppgifter“).

2.2. Köparen, Köparens ombud vid ingående av Avtalet och Köparens ombud vid fullgörande av Avtalet („Den registrerade“) bör lämna in uppgifter enligt avsnitt 2.1 i dessa Dataskyddsvillkor till Säljaren, annars kan Köparen inte få någon Offert eller ingå något Avtal med Säljaren för köp av Produkter och/eller Arbeten.

2.3. Om Köparen lämnar in personuppgifter av sitt fysiska ombud vid fullgörande av Avtalet till Säljaren åtar Köparen sig att omedelbart underrätta ombudet om dessa Dataskyddsvillkor och inhämta ombudets samtycke till villkoren.


3. Villkor för personuppgiftsbehandling

3.1. Säljarens behandling av personuppgifter omfattar följande åtgärder: insamling, dokumentering, sparande, organisering, strukturering, lagring, anpassning, redigering och utlämnande av Personuppgifter, tillhandahållande av åtkomst till Personuppgifter, utförande av förfrågningar och utdrag, läsning, användning, vidarebefordrande, korsanvändning, sammanslagning, begränsning, spärrning, radering eller förstöring av Personuppgifter eller flera av ovannämnda åtgärder, oavsett de sätt och hjälpmedel som används för att utföra dessa åtgärder.

3.2. Säljaren behandlar Personuppgifter i enlighet med lagstadgade krav och i följande syften: identifiering av Den registrerade, erbjudande av Produkter och/eller Arbeten till Köparen (bl.a. för sändning av nyhetsbrev och meddelanden), ingående, ändring och fullgörande av Avtalet, bl.a. sändning av information beträffande Avtalet, lösning av Köparens reklamationer och garantianspråk på grund av avvikelse av Produkter och/eller Arbeten från Avtalsvillkor, skydd av Säljarens skadade eller ifrågasatta intressen och fullgörande av Säljarens lagstadgade förpliktelser.

3.3. Säljaren varken lämnar ut, säljer eller yppar insamlade Personuppgifter till någon tredje part utan Den registrerades föregående samtycke, utom i enlighet med en lagstadgad förpliktelse eller om Säljaren har rätt till detta enligt Dataskyddsvillkoren.

3.4. Säljaren har rätt att obegränsat lämna ut alla Personuppgifter till en person som tillhandahåller juridiska tjänster, redovisningstjänster eller revisionstjänster till Säljaren, under förutsättning att tjänsteleverantören har åtagit sig gentemot Säljaren att inte yppa dessa personuppgifter till någon tredje part.

3.5. Säljaren har rätt att använda Personuppgifter för skydd av sina intressen och lämna ut Personuppgifter till tredje parter (t.ex. domstolar osv.) i den omfattning som är nödvändig för tillvaratagande av Säljarens rättigheter.

3.6. Om Köparen väljer en transportör som erbjuds av Säljaren för leverans av Produkter har Säljaren rätt att lämna ut Personuppgifter till transportören i den omfattning som är nödvändig för leverans av Produkter till Köparen. Om Köparen beställer även utförande av Arbeten från Säljaren har Säljaren rätt att lämna ut Personuppgifter till den part som utför Arbetena, i den omfattning som är nödvändig för utförande av Arbetena.

3.7. Köparen samtycker till att om Köparen underlåter att korrekt fullgöra en avtalsenligt finansiell skyldighet har Säljaren rätt att lämna ut Köparens Personuppgifter till kreditinformationsföretaget AS Krediidiinfo i den omfattning som avser underlåtelsen att fullgöra denna skyldighet.

3.8. Om Köparen vill få erbjudanden, nyhetsbrev och andra meddelanden om Produkter och/eller Arbeten från Säljaren bör Köparen vid ingående av Avtalet ange detta i Avtalet varmed Köparen ger Säljaren samtycke för sändning av Säljarens erbjudanden, nyhetsbrev och andra meddelanden till den av Köparen angivna e-postadressen. Alla erbjudanden, nyhetsbrev och andra meddelanden sänds i Säljarens namn. Om Köparen har samtyckt till Säljarens erbjudanden, nyhetsbrev och andra meddelanden enligt ovan har Köparen rätt att vid var tid återkalla samtycket via en särskild länk i erbjudandet, nyhetsbrevet eller meddelandet.

3.9. Säljaren lagrar Köparens Personuppgifter som är nödvändiga för tillhandahållande av garanti- och efterförsäljningstjänster i minst fem (5) år efter ingående av Avtalet.

3.10. Den registrerade har rätt att vid var tid granska sina Personuppgifter och begära rättelse eller radering av dessa eller begränsning av behandlingen av Personuppgifter eller göra invändningar mot behandlingen av Personuppgifter om inte annat följer av gällande estnisk lagstiftning.

3.11. Den registrerade har rätt att vid var tid återkalla sitt samtycke till Säljarens behandling av Köparens Personuppgifter utan att detta skulle påverka lagligheten av den behandling av Personuppgifter enligt samtycke som ägt rum före återkallandet av samtycket. Återkallande av Den registrerades samtycke utesluter inte fortsatt lagstadgad behandling av Personuppgifter för fullgörande av Avtalet med Säljaren eller säkerställande av fullgörandet av Avtalet.

3.12. Vid alla frågor om Personuppgifter kan Den registrerade sända ett e-postmeddelande till Säljarens e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

3.13. Om Den registrerade inte godkänner Säljarens villkor för behandling av Personuppgifter ber Säljaren Köparen att meddela detta via e-post till Säljarens e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller med brev till postadress: Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, Estland.

3.14. Om Den registrerade anser att Säljarens behandling av hens personuppgifter strider mot gällande estnisk lagstiftning har Den registrerade rätt att lämna in ett klagomål till Republiken Estlands dataskyddsinspektion.

 
 

Begär en offert

Drag and drop files here or Browse

Genom att sända meddelandet samtycker jag till att mina kontaktuppgifter lämnas ut till anställda på Viking Window AS’ försäljningskontor.

Läs våra integritets- och dataskyddsvillkor!